Edictes

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7890 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del compte general del pressupost ordinari de l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10026 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament de domini públic local
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1768 AJUNTAMENT DE LLADÓ Anunci d'informació pública del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1770 AJUNTAMENT DE LLADÓ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6880 AJUNTAMENT DE LLADÓ Anunci d'informació pública del compte general corresponent a l'exercici de 2018
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9078 AJUNTAMENT DE LLADÓ Edicte d'aprovació inicial de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9616 AJUNTAMENT DE LLADÓ Anunci d'aprovació inicial de modificació de les Normes de subsidiàries de planejament urbanístic de Lladó
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 9985 AJUNTAMENT DE LLADÓ Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10471 AJUNTAMENT DE LLADÓ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2020 Bop: 40-0 Edicte: 1352 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva pressupost ordinari 2020
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6663 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Informació pública del Compte general del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8220 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovacio inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9390 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9398 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 83 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7718 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del projecte d'actuació específica de rehabilitació d'una construcció en ruina per a adequació com a refugi de pastor
Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de les bases reguladores de l'activitat de Casal d'Estiu de Lladó
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1479 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4000 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del projecte per a la reurbanització dels carrers Gran i Cabanelles de Lladó
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6938 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'any 2020
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9379 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10529 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del pressupost municipal ordinari i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11189 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 28-0 Edicte: 820 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable. Can Cabota
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 839 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 840 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Exposició pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1879 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació definitiva del pressupost municipal ordinari per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2800 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4219 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 966 AJUNTAMENT DE LLADÓ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a 2019