SUBVENCIO DE LA DDGI-ESPORTS 2021

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per el Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva de 1.660,94€